Kivitäke esiklaasis

Privaatsusavaldus

SAINT-GOBAINI KONTSERNI PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

MIS SEE ON?

Privaatsus on Saint-Gobainile oluline ning me oleme võtnud endale kohustuse seda kaitsta.

Nendes põhimõtetes on vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPRile) selgitatud, millal, miks ja kuidas meie kontserni seda määrust täitma pidavad firmad:

 • koguvad isikuandmeid;
 • kasutavad seda teavet;
 • avaldavad neid andmeid teistele, kui see on vajalik või esinevad teatud tingimused;
 • hoiavad neid isikuandmeid turvaliselt ja konfidentsiaalsena.

 

MIS ON PÕHIMÕTETE MUUDATUSED?

Need põhimõtted võivad aja jooksul muutuda, seetõttu kontrollige sellel lehel oleva kuupäeva järgi, et teil on uusim versioon.

Neid põhimõtteid muudeti viimati 25. mail 2018.

 

KES ME OLEME?

Saint-Gobaini kontsern (edaspidi: kontsern) koosneb paljudest firmadest. Kui te suhtlete mõne meie kontserni firmaga (edaspidi: firma), on teie isikuandmete vastutav töötleja just see firma, mis otsustab, miks ja kuidas teie isikuandmeid töödeldakse.

Kui neis põhimõtetes on allpool kasutatud sõna „meie“, siis tähendab see konkreetset firmat, mis on teie isikuandmete vastutav töötleja, kui ei ole öeldud teisiti.

 

KUIDAS JA MILLISEID ISIKUANDMEID KOGUTAKSE?

Me võime koguda ja töödelda järgmisi isikuandmeid.

Isikuandmed, mida teie meile annate – see on teid puudutav teave, mida te annate meile täiesti vabatahtlikult, sisestades seda:

 • mõnel meie veebilehel;
 • meie mobiilirakenduste kaudu;
 • suhtlusvõrkudes;
 • edastate meile telefonitsi, e-posti teel või muul viisil.

Näide: see hõlmab teavet, mida te annate meie veebilehtede kasutajaks registreerudes, meie veebilehtede kaudu meie teenuseid tellides, materjale postitades või teiste teenuste kohta päringuid esitades, veebis oma kontot hallates (sealhulgas kasutades dokumentatsiooni ja suheldes meiega telefonitsi, e-posti teel või muul viisil). Ma võime teilt küsida teavet ka siis, kui te teatate mõnest probleemist meie veebilehtedega. Kui te täidate mõne uurimise eesmärgil avaldatud küsitluse, kogume me samuti teavet.

Teave, mida te meile annate, võib olla seotud teie tuvastamisega, näiteks teie nimi, aadress, e-posti aadress ja telefon, või päringu üksikasjadega. See võib sisaldada andmeid mis tahes sõnumivahetusest ja vastuseid mis tahes küsitlustele.

Isikuandmed, mida me teie kohta kogume. Me võime koguda automaatselt järgmist teavet:

 • üksikasjad teie toimingute ja külastuste kohta meie veebilehtedel, sealhulgas veebiliikluse ja asukoha andmed, veebilogid ja muud sideandmed, samuti andmed teie poolt kasutatavate ressursside kohta;
 • tehniline teave, sealhulgas anonüümsed andmed, mida kogutakse statistika eesmärgil, IP-aadress, mille kaudu on teie arvutist või muust seadmest internetiga ühendus loodud, brauseri tüüp ja versioon, valitud ajavöönd, brauseri pistikprogrammide tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm. Lugege täpsema teabe saamiseks küpsiste kohta;
 • mis tahes isikuandmed, mida te lubate jagada ja mis on osa teie avalikust profiilist või kolmanda osapoole suhtlusvõrgustikust.

Isikuandmed, mida me võime saada teistest allikatest. Me saame teie kohta teatud isikuandmeid meie äritegevusest väljapoole jäävatest allikatest. Nende hulgas võivad olla nii meie kontserni kuuluvad kui ka kontsernivälised firmad.

Nende põhimõtete ülejäänud sätted kehtivad ka kõigi teistest allikatest saadavate isikuandmete kohta.

MIKS JA KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME?

Me kasutame teie isikuandmeid seaduslikult:

 • suhtluse haldamiseks ja teabe vahetamiseks meie veebilehtede kasutajatega;
 • suhete haldamiseks meie olemasolevate või potentsiaalsete klientidega; eriti teie tellimusi töödeldes, teie päringutele vastates või saates teile regulaarselt uudiseid ja teavet meie toodete, kaubamärkide või algatuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda;
 • mis tahes muul eesmärgil, mis on avaldatud teabe kogumise ajal.

 

Me võime teie isikuandmeid kasutada ja töödelda peamiselt siis:

kui te olete vabatahtlikult andnud selgesõnalise NÕUSOLEKU ning konkreetsetel, kindlaks määratud ja õigustatud eesmärkidel. Te võite oma meile antud nõusoleku alati tühistada. Selleks võtke meiega ühendust;

kui see on meile vajalik oma ÕIGUSTATUD HUVIDE kasutamiseks firmana, juhul kui teie huvid või põhiõigused ja -vabadused ei ole nende suhtes prioriteetsed, arvestades teie mõistlikke ootusi seoses meie omavahelise suhtega.

Näiteks järgmistel eesmärkidel:

 • otseturundus (muu kui teie nõusolekust lähtuv) analüüside tegemiseks, et kasutada saadud teavet meie turundusstrateegia jaoks, samuti teie kasutuskogemuse paremaks ja isiklikumaks muutmiseks;
 • meie klientidele osutatavate teenuste hindamine ja paremaks muutmine mis tahes kõnede salvestamisega meie kõnekeskustes;
 • pettuste ja muu ebaseadusliku tegevuse tuvastamine, ennetamine ja vähendamine;
 • võrgu- ja infoturvalisus, et saaksime astuda samme teie teabe kaitsmiseks kadumise, kahjustumise, varguse ja lubamatu juurdepääsu eest;

 

kui me peame TÄITMA SEADUSEST TULENEVAT KOHUSTUST, eriti:

 • aitama võimu- või kriminaaluurimisasutust;
 • teie tuvastamiseks, kui te võtate meiega ühendust teatud õiguslikel asjaoludel;
 • meil teie kohta olevate andmete õigsuse kontrollimiseks;
 • kui see on vajalik LEPINGU TÄITMISEKS, mille me oleme teiega sõlminud, või kuna te olete meil palunud astuda enne lepingu sõlmimist konkreetseid samme. See hõlmab teavet, mida me töötleme selleks, et võimaldada teil kasutada meie veebisaiti ja teenuseid, mida me selle kaudu pakume.

KES VÕIB TEIE ISIKUANDMEID SAADA VÕI NEILE JUURDE PÄÄSEDA?

Kontserni firmad

Me võime jagada teie teavet teiste Saint-Gobaini kontserni firmadega sisemistel juhtimis- või turunduseesmärkidel seoses toodete ja/või teenustega, mis täiendavad nende oma tooteid ja/või teenuseid, mis võivad teile huvi pakkuda.

Me võime teie isikuandmeid edastada ka siis, kui me suuname teie päringu edasi meie kontaktidele kontserni raames, kes saavad teie sooviga tegeleda (näiteks lahendada probleemi, millest te olete meile teatanud).

Meie tarnijad ja teenusepakkujad

Me võime avaldada teie teavet meie kolmandatest pooltest teenusepakkujatele, esindajatele, alltöövõtjatele ja teistele organisatsioonidele teenuste osutamiseks kas meile või meie nimel otse teile. Sellised kolmandad pooled võivad olla pilveteenuste (näiteks hostingu- ja e-posti teenuste) pakkujad või reklaamiagentuurid, bürooteenuste pakkujad, krediidiinfoagentuurid, krediit- ja deebetkaardimaksete töötlejad, klientide rahulolu uuringute tegijad ja teised kolmandad pooled, kes osutavad meile teenuseid ning aitavad meid meie äritegevuses ja veebilehe haldamisel.

Kui me kasutame kolmandatest pooltest teenusepakkujaid, avaldame me ainult neid isikuandmeid, mida nad vajavad oma teenuse pakkumiseks, ning meil on nendega sõlmitud leping, mis nõuab neilt teabe hoidmist turvaliselt ja konfidentsiaalsena ning keelab selle kasutamist muul viisil kui kooskõlas meie konkreetsete juhistega.

Kolmandad pooled, kes pakuvad meie kaudu teile tooteid ja teenuseid

Me teeme kolmandate pooltega tihedalt koostööd, et pakkuda teile valikut tooteid ja teenuseid, mis täiendavad meie pakutavaid. Eriti võime me pakkuda seoses oma toodete ja teenustega finants- ja kindlustusteenuseid.

Kui te esitate ühe või mitme sellise toote või teenuse kohta päringu või ostate neid meie kaudu, siis võib vastav kolmas pool kasutada teie andmeid, et anda teile teavet ja täita oma kohustusi, mis tulenevad mis tahes teie ja nende vahel sõlmitud lepingutest.

Need kolmandatest pooltest tootepakkujad võivad jagada meiega teid puudutavat teavet, mida me kasutame vastavalt neile põhimõtetele. Mõnel juhul on nad teie isikandmete vastutavad töötlejad ning seetõttu soovitame me teil lugeda nende privaatsuspõhimõtteid. 

Muud viisid, kuidas me võime jagada teie isikuandmeid

Me võime edastada teie isikuandmeid:

kolmandale osapoolele ettevõte kogu või osa vara müümisel või ettevõtte restruktureerimisel või ümberkorraldamisel;

kui me peame neid avaldama või jagama, et täita mis tahes õigusaktidest tulenevat kohustust, või kui nende avaldamist nõuavad kohalduvad seadused, kohtumäärused või valitsuse määrused, et avastada kuritegu või teatada sellest, meie lepingute tingimuste jõustamiseks või rakendamiseks või meie külastajate ja klientide õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks;

et jõustada kohalduvaid kasutustingimusi, kaitsta meie firmade õigusi, privaatsust, turvalisust või vara;

kui te olete avaldamisega nõustunud.

Me hoolitseme selle eest, , et teie õigus privaatsusele oleks endiselt kaitstud.

 

KUS ME TEIE ISIKUANDMEID HOIAME?

Teie teave on kas meie või meie teenusepakkujate andmebaasides. Peamiselt Saint-Gobaini kontserni rahvusvahelise ulatuse ja teenuste kvaliteedi optimeerimise tõttu võidakse teie poolt meile antud teavet edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riike.

Sellistel juhtudel rakendame me vastavaid turva- ja konfidentsiaalsusmeetmeid, et teie õigus privaatsusele oleks endiselt kaitstud, nagu seda on kirjeldatud nendes põhimõtetes. Nende sammude hulgas on lepinguliste kohustuste seadmine teie isikuandmete vastuvõtjale või selle tagamine, et vastuvõtjad oleksid liitunud „rahvusvaheliste raamistikega“, mille eesmärk on tagada kohane kaitse.

 

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?

Me säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks me seda teavet kasutame, ning meie teistest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Seda aega täpsustatakse teabe kogumise ajal, välja arvatud erandjuhtudel.

Me ei säilita isikuandmeid tuvastataval kujul kauem kui vajalik.

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED?

Kohalduvaid õigusakte ning teatud erandeid, piiranguid ja asjaolusid arvestades võib teil olla õigus:

tutvuda oma isikuandmetega;

parandada, muuta ja uuendada oma isikuandmeid;

kustutada oma isikuandmed või piirata nende töötlemist;

võtta oma nõusolek tagasi;

esitada vastuväide meie poolt teie isikuandmete kasutamisele automatiseeritud otsuste tegemiseks teie kohta;

nõuda meilt teie isikuandmete edastamist struktureeritud andmefailina teile või teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik (andmete ülekantavus);

esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele ja nõuda õiguskaitsevahendit.

Neid õigusi saab kasutada kirjaliku taotluse saatmisega kontaktandmetele, mis antakse teile andmete kogumise ajal. Vastus antakse teile mõistliku aja jooksul kooskõlas kohalduvate õigusaktidega.

KUIDAS ME TAGAME TEIE ANDMETE TURVALISUSE JA KONFIDENTSIAALSUSE?

Meie eesmärk on hoida teie andmeid alati võimalikult turvaliselt. Kui me oleme saanud teie isikuandmed, rakendame me mõistlikke ja vajalikke tehnilisi ning korralduslikke meetmeid ja kontrollivahendeid, et vältida nii palju kui võimalik andmete juhuslikku või ebaseaduslikku hävitamist, kaotsiminekut ja muutmist ning loata juurdepääsu.

KUIDAS TOIMIVAD KÜPSISED?

Sarnaselt paljude teiste veebilehtedega kasutavad ka meie veebilehed küpsiseid (sealhulgas Google Analyticsi küpsiseid), et saada üldine pilt meie veebilehtede külastajate hulgast ja harjumustest.

Küpsised on väikesed nutikad infohulgad, mis saadetakse teie seadmesse ja salvestatakse selle kõvakettale, et meie veebileht tunneks teid külastamisel ära.

Brauseri eelistustes on võimalik küpsiste kasutamine välja lülitada. Täpsema teabe saamiseks selle kohta, kuidas me kasutame küpsiseid ja kuidas neid teie seadmes välja lülitada, lugege palun vastava veebilehe küpsiste kasutamise põhimõtteid.

 

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kõik neid põhimõtteid puudutavad küsimused saatke palun meie andmekaitseametnikule allpool olevatel kontaktandmetel.

Juhul, kui soovite meile kirjutada, siis palun kasutage selleks lehelt „Kontaktid“ leitavat aadressi.

Meie andmekaitsespetsialisti e-posti aadress on  DPO.EE@saint-gobain.com